بیماری های مهم حیوانات خانگی

بیماری های بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که طیف وسیعی از جوامع حیوانی را درگیر می کنند. برای صاحبان دام بسیار اهمیت دارد که از بیماری هایی که ممکن است حیوانات عزیز آن ها را تهدید نماید آگاه باشند. در این بخش به معرفی برخی از مهم ترین بیماری های رایج در حیوانات خانگی پرداخته شده است.