میکروچیپ و شناسنامه

photo_2016-09-17_03-04-54 photo_2016-09-17_03-05-08
میکروچیپ شماره:  ۹۰۰۱۸۲۰۰۱۰۹۲۳۸۵

تاریخ تزریق میکروچیپ: ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۵

الف) مشخصات حیوان

نام حیوان: نالی

نوع حیوان: سگ

نژاد: هاسکی

تاریخ تولد: ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵

جنسیت: ماده

رنگ: ترکیب سفید و خاکستری

ب) مشخصات مالک حیوان

نام و نام خانوادگی: محمد آریان رادphoto_2016-09-17_03-05-00photo_2016-09-17_03-08-18

کد ملی: ۰۰۱۹۶۶۳۰۴۸