برنامه های درمانی

برنامه های درمانی درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری

الف) واکسیناسیون

 

ب) ضد انگل