تجاری سازی

پیشنهاد ویژه به علاقه مندان حوزه تجاری سازی در دامپزشکی

 

درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری جهت امور سلول درمانی، PRP، مهندسی بافت، تولید بافت های مصنوعی و علوم و فنون جدید سرمایه گذار می پذیرد. 

امور فوق می تواند به صورت شراکتی و یا انتقال دانش انجام شود. 

پیشنهادات خود را با مدیر درمانگاه به شماره تلفن ۰۹۱۲۳۴۰۹۸۳۵ درمیان بگذارید. 

با ما برای ساختن دنیایی بهتر برای حیوانات همراه باشید.